Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Scheltema Leiden BV

1. Onder ‘e-ticket’ wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van Scheltema Leiden BV: www.scheltemaleiden.nl en wordt geprint door de Bezoeker en bedoeld is als toegangsbewijs. Onder ‘Bezoeker’ wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft.

2. Het e-ticket is een geldig toegangsbewijs in indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

  • De e-tickets zijn gebonden aan een dag of tijdstip en zijn daarom enkel geldig op de datum van het evenement.
  • Een e-ticket kan niet worden ingeleverd en/of gerestitueerd.
  • Het e-ticket is alleen geldig als het is afgedrukt op blanco A4 papier, in portretformaat (verticaal) zonder aanpassing van de printgrootte, op een laser- of inktjet printer. Het kan in geen geval worden aangeboden op een andere drager (elektronisch, scherm enz.).
  • Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. E-tickets die slecht zijn afgedrukt, die beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, kunnen worden geweigerd en als ongeldig beschouwd.

3. Voor alle vragen en opmerkingen over e-tickets kan de Bezoeker gebruik maken van het e-mailadres: info@scheltemaleiden.nl

4. E-tickets kunnen worden aangekocht door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.scheltemaleiden.nl De overeenkomst tussen de bezoeker en Scheltema Leiden BV komt tot stand op het moment dat Scheltema Leiden BV, na verificatie van de betaling, per e-mail een e-ticket aan de bezoeker heeft gestuurd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aldus gesloten overeenkomst tussen de Bezoeker en Scheltema Leiden BV. Op het e-ticket wordt het betaalde bedrag vermeld. Op de aankoop van een e-ticket is de wettelijke afkoelingsperiode van 7 dagen volgens de ‘Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’ niet van toepassing wegens het tijdsgebonden karakter van de e-ticket.

5. De op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen te geschieden door middel van het systeem iDeal of eventueel aan de deur. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

6. Een e-ticket geeft per persoon toegang tot een evenement in Scheltema Leiden. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het e-ticket.

7. De gegevens die bij de aanschaf van een e-ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het e-ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis vragen gesteld worden aan degene die het e-ticket besteld heeft.

8. Scheltema Leiden BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de Bezoeker ingevoerde e-mailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde e-mailadres.

9. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffevan inbeslagname.

10. Organisator heeft het recht het evenement te verplaatsen of te annuleren; bij annulering zal de organisator de door de organisator gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs (exclusief de servicekosten) restitueren.

11. Bij Scheltema Leiden BV zijn tevens de algemene horeca voorwaarden van toepassing.

12. Op deze Algemene Voorwaarden en de door de Bezoeker met Scheltema Leiden BV te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiend uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden.